Alex Shipp

Alex Shipp

Alex Shipp

Offshift CSO | Pioneering #PriFi | Elastos Foundation Writer | Twitter: @AlexShippXFT | Opinions are my own